ابراهیم کاظمی

نائب رئیس هیات امنإ شهرک صنعتی آبادان

شرکت …………….

شماره تماس :   …………..

ایمیل :   ………