مهندس اسکندر ایلخان

رئیس هیات امنا شهرک صنعتی شهرستان آبادان

دارنده شرکت کربور سلیسیم  و افزودنیها در شهرک صنعتی

شماره تماس :   ———

ایمیل : ————