مهندس محمد هادی بخشی زاده مقدم

خزانه دار هیات امنإ شهرک صنعتی آبادان

مدیر عامل شرکت ساقه زرین اروند.

شماره تماس: ………

ایمیل:  …….