هیات امنإِ شهرک صنعتی شماره ۱ شهرستان آبادان

رییس هیات امناءِ

مدیر عامل شرکت کربور سیلیسیم

نائب رئیس هیات امنإ شهرک صنعتی آبادان

شرکت …………….

دبیر هیات امنإ شهرک صنعتی آبادان

شرکت

خزانه دار هیات امنإ شهرک صنعتی آبادان

شرکت

دبیر هیات امنإ شهرک صنعتی آبادان

شرکت   …………..

عضو هیات امنإ شهرک صنعتی آبادان

شرکت ………….

عضو هیات امنإ شهرک صنعتی آبادان

شرکت  ………….