مسعود عبادی

دبیر هیات امنإ شهرک صنعتی آبادان

شرکت   …………..

شماره تماس:  …..

ایمیل:  ………